Skip to main content

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဖုန်းနံပါတ်များ

 

စဥ် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာ
၁။ နေပြည်တော်ကောင်စီ ၀၆၇-၅၅၀၂၂၄ [email protected]
၂။ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၂၂၄၁၈ [email protected]
၃။ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၁၀၂၆ [email protected]
၄။ ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၁၀၅၉ [email protected]
၅။ ချင်းပြည်နယ်

၀၇၀-၂၁၀၄၄

၀၇၀-၂၂၅၅၇

[email protected]
၆။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၀၇၁-၂၁၁၆၄

၀၇၁-၂၃၇၁၉

၀၇၁-၂၆၅၄၃

[email protected]
၇။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၀၅၉-၂၃၅၉၄

၀၅၉-၂၁၀၆၃

[email protected]
၈။ ပဲခူးတိုင်း‌ဒေသကြီး ၀၅၂-၂၂၂၁၂၁၄ [email protected]
၉။ ကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၀၆၃-၂၀၂၅၅၅၁

၀၆၃-၂၀၂၈၆၇၃

[email protected]
၁၀။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၈၀၇၉၄ [email protected]
၁၁။ မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၂၄၂၈၉ [email protected]
၁၂။ ရခိုင်ပြည်နယ်

၀၄၃-၂၃၈၂၆

၀၄၃-၂၂၈၃၆

[email protected]
၁၃။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၄၀၂၄၁ [email protected]
၁၄။ ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၁-၂၁၂၁၀၁၈

၀၈၁-၂၀၆၄၄၅

[email protected]
၁၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၁၁၃၄ [email protected]

 

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးရှိ ဌာနခွဲများဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

 

စဥ် ဌာနခွဲ တယ်လီဖုန်းအမှတ်
မှတ်ချက်
၁။ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ၀၆၇ -၄ ၀၈၄၅၇  
၂။ စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၀၉၉  
၃။ ဘဏ္ဍာရေးရာဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၁၈၅၇၄

၀၆၇-၄၀၈၂၀၉

 
၄။

စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၈၀၄၄

၀၆၇-၄၀၈၂၆၂

၀၆၇-၄၀၈၃၈၅

 
၅။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၈၁၉၈

 
၆။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ

၀၆၇-၄၀၈၄၆၃

 
၇။ တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၁၈၅၇၂  
၈။ လူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၄၇၈  
၉။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၀၂၀  
၁၀။ ပျားမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၀၆၁  
၁၁။ စီးပွားရေးရာအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ) ၀၆၇-၄၀၈၄၅၂  
၁၂။ OSS (ပို့ကုန်/သွင်းကုန်)

၀၆၇-၄၁၈၅၇၅

၀၆၇-၄၁၈၅၇၆

၀၆၇-၄၁၈၄၅၈