• ဌာနအမည် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းအမှတ် e-mail
    တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနစု မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပုလဲမြို့သစ်၊ ပုလဲမြို့သစ်လမ်း၊ရန်ကုန် ၀၉-၄၃၀၃၈၀၆၀ Aisection2015@gmail.com