ကျွဲမွေးမြူရေး

ဆိတ်မွေးမြူရေး

နွား မွေးမြူရေး

မြက်ချဉ်ဖတ်ပြုလုပ်ခြင်း

နို့စားနွား မွေးမြူရေး

နွားနောက် မွေးမြူရေး

နေဗီယာစိုက်ပျိုးရေး

ဝက်မွေးမြူရေး

ဝက်မွေးမြူရေး

ကြက်လည်လိမ်ရောဂါကာကွယ်ရေး