၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မတ်လအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မေလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

Effects of EDTA and citric acid on dry biomass, lead concentration and accumulated amounts in Brachiaria decumbens and Paspalum atratum from lead contaminated acidic soils

ဝက်များတွင်ဖြစ်ပွားတတ်သောအာဖရိကအပြင်းဖျားရောဂါ

ဆိတ်ပုလိပ်ရောဂါ

မိရိုးဖလာဝက်မွေးမြူရေးခြံများအတွက်ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ်