တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် ဆေးဝါးသုတေသနဌာနစိတ်_လက်ကမ်းစာစောင်

ပဋိဇီဝဆေးယဉ်ပါးမှုအန္တရာယ်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ_လက်ကမ်းစာစောင်

အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါ

မျိုးနွားသိုးမှတ်တမ်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မတ်လအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မေလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ