ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၁/ ၂၀၁၉

တိရစ္ဆာန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း တင်ပို့ခြင်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ