• ဌာနအမည် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းအမှတ် e-mail
  နေပြည်တော်ရုံးချုပ် ရုံးအမှတ်(၃၆)နေပြည်တော် +၉၅-၆၇၃-၄၀၈၄၅၇ dgstaffoffice@gmail.com
  ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနစု +၉၅-၆၇၃-၄၀၈၄၆၇ lbvdstaff2018@gmail.com
  စီမံကိန်းဌာနစု +၉၅-၆၇၃-၄၀၈၂၆၂ Planning.lbvd@gmail.com
  စာရင်းအင်းဌာနစု +၉၅-၆၇၃-၄၀၈၃၈၅ Stat.lbvd@gmail.com
  အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးနှင့်

  သတင်းအချက်လက်နှင့်နည်းပညာဌာနစိတ်

  +၉၅-၆၇၃-၄၀၈၀၄၄ Ir.lbvd@gmail.com
  တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ   lbvd.ahd@gmail.com
  လူအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ   lbvd.hrd@gmail.com
  ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ +၉၅-၆၇၃-၄၀၈၄၆၂