• ဌာနခွဲအမည် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းအမှတ် e-mail
  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ရုံးအမှတ်(၃၆)

  နေပြည်တော်

  +95-673-408457 lbvddgstaffoffice@gmial.com
  စီမံရေးရာဌာနခွဲ +95-673-418356 Lbvdoffice@gmail.com
  ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ +95-673-408462 lbvd.finance@gmail.com
  စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ +95-673-418357 Psi.lbvd@gmail.com
  သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ +95-673-408198 rnd.lbvd@gmail.com
  တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနှင့်

  ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲ

  +95-673-408198 vmdcdlbvd@gmail.com
  ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ +95-673-408198 lbvdpublichealth@gmail.com
  လူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ +95-673-408478 lbvd.hrd@gmail.com
  တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ +95-673-408175 lbvd.ahd@gmail.com
  ပျားမွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ +95-673-408043 Doadoa6@gmail.com
  စီးပွားရေးရာအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ +95-673-408480 Lbvd.economic@gmail.com