ပြည်ပမှဝက်တင်သွင်းမှုအခြေအနေများ

သြဂုတ်လ 27, 2020
No. Company Name Country Number of Permitted for import Number of imported pig
Piglets Nursery GP PS Total Piglets Nursery GP PS Total
1 Nan Thida Mong Yawng Thailand 4000 - - - 4000 1910 - - - 1910
2

 

Sein Ngwe Mya Trading Thailand 62310 - - - 62310 44270 - - - 44270
- 9000 - - 9000 - 4800 - - 4800
- - 210 - 210 - - 105 - 105
- - - 1290 1290 - - - 1145 1145
3 Natural Feed Guys Thailand 4575 - - - 4575 2229 - - - 2229
4 Padamyar Nyi Naung Thailand 3000 - - - 3000 2940 - - - 2940
5 Pyae Thitsar Aung Thailand 8000 - - - 8000 6140 - - - 6140
6 Shwe Kaung Kin Thailand 4500 - - - 4500 1400 - - - 1400
7 Shwe Gone Myint Thailand 16000 - - - 16000 13995 - - - 13995
8 Yunn Su Wadi Thailand 11000 - - - 11000 9718 - - - 9718
9 Kandaw Mingalar Thailand 3000 - - - 3000 2300 - - - 2300
10 Shwe Maha Moe Htet Thailand 5000 - - - 5000 600 - - - 600
11 Hli Lar Naing Oo Thailand 1000 - - - 1000 - - - - -
12 Kyaw Thara Phu Trading Thailand - - - 1000 1000 - - - - -
13 Akari Queen Trding Thailand 2500 - - - 2500 - - - - -
  Total   124885 9000 210 2290 136385 85502 4800 105 1145 91552