မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦစီးဌာန ဒုတိယဦးစီးမှူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများခေါ်ယူခြင်း

သြဂုတ်လ 31, 2020

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန

လျှောက်လွှာပုံစံများ

သြဂုတ်လ 18, 2020
စဉ် အကြောင်းအရာ