မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(ESMP) နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများသိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

ဧပြီလ 22, 2020

မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (ESMP) နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများ သိရှိစေရန် ကြေငြာခြင်းအား

တင်ဒါအဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း

မတ်လ 10, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန