Request for Expressions of Interest for the position of Project Support Officer (PSO)

ဇွန်လ 10, 2020

Request for Expressions of Interest for the position of Project Support Officer (PSO)

မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်သည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူမှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(ESMP) နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများသိရှိစေရန် ကြေညာခြင်း

ဧပြီလ 22, 2020

မွေးမြူရေးကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (ESMP) နှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူများ သိရှိစေရန် ကြေငြာခြင်း