• စဉ် အကြောင်းအရာ ဖုန်းနံပါတ် အီးမေးလ်
  ၁။  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံးအဖွဲ့ ၀၆၇-၄၀၈၄၅၇ dgstaffoffice.lbvd@gmail.com
  ၂။ စီမံရေးရာဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၁၈၃၅၆ office.lbvd@gmail.com
  ၃။ ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၄၆၂ finance.lbvd@gmail.com
  ၄။ စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၁၈၅၇၃

   

  psi.lbvd@gmail.com
  ၅။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၀၄၃ rnd.lbvd@gmail.com
  ၆။ တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၁၉၈ vmdcd.lbvd@gmail.com
  ၇။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၁၉၈ publichealth.lbvd@gmail.com
  ၈။ လူ့အရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၄၇၈ hrd.lbvd@gmail.com
  ၉။ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၁၇၅ ard.lbvd@gmail.com
  ၁၀။ ပျားမွေမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၀၄၃ api.lbvd@gmail.com
  ၁၁။ စီးပွားရေးရာအထောက်အကူပြုဌာနခွဲ ၀၆၇-၄၀၈၄၈၀ economic.lbvd@gmail.com