REGISTRATION FORM

နို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးစီမံကိန္း (School Milk Program)

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ပညာေရးတိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္ၿဖိဳး ဉာဏ္ရည္တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နို႔တိုက္ေကၽြးေရးစီမံကိန္းကို Tetra Pak South and South East Asia ကုမၸဏီႏွင့္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔ပူးေပါင္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္ေန႔မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာင္ေကာင္စီနယ္ေျမရွိ မူလတန္းေက်ာင္း/သူ (၁၀၀၀၀) ဦးအား နို႔တိုက္ေကၽွးျခင္း ၊ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ ပညာသင္ႏွစ္မွစ​၍ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းသား/သူ(၄၅၀၀၀) ဦးအား(၃)ႏွစ္ဆက္တိုက္ နို႔တိုက္ေကၽြးၿပီး တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ဆန္းစစ္ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။